top of page
Depositphotos_65838531_L.jpg
FAQ: FAQ

סדנה ללוחות חשמל

 מטרת הסדנה:

 • הקניית ידע תאורטי ומעשי בלוחות חשמל ביתיים ותעשייתיים

 • קריאה והבנת תוכניות חשמל

 • חיווט מעגל כוח ופיקוד לפי שרטוט

נושאי הסדנה:

 1. הכרת דרישות תקנות החשמל ״התקנת לוחות חשמל עד 1000 וולט״.

 2. הכרת דרישות עיקריות של תקן 61439.

 3. הבנת המושג ״סיסטם״ והבדלים בין לוחות חשמל שונים.

 4. הכרת סוגי מבני לוחות שונים;
  - מבני לוחות עומדים ולתלייה
  - מבני לוחות יצוקים ומודולריים
  - מבני לוחות מתכתיים ומפוליאסטר. 

 5. הכרת ציוד ללוחות חשמל; מפסקים יצוקים, מא"זים, מפסקי פחת, מגיני מתחי יתר, ציוד פיקוד; שעוני שבת, מגענים, ממסרי צעד וכו.

 6. קריאת תוכנית לוח חשמל מקצועי, הבנת משמעות נתונים טכניים, הכרת סימבולים מקובלים לסימון ציוד, הבנת עיקרון פעולה של מעגלי פיקוד שונים.

 7. חיווט והרכבה של מעגלי פיקוד וכוח לפי תכנית חשמל לביצוע. המשתתפים יתנסו בעבודת חיווט לוחות חשמל עם כלי עבודה תקניים.

Mgaim-Web-27.png

תעודה / הסמכה

תעודת הסמכה
מטעם שניידר

Mgaim-Web-28.png

משך ההכשרה

3 ימים
עיוני: 4 שעות
מעשי: 20 שעות

Mgaim-Web-29.png

תנאי סף

חשמלאים או
סטודנטים שנה ב׳ ומעלה

bottom of page