top of page
IMG_4896-s.jpg
FAQ: FAQ

הכשרת בודקי חשמל 2 ו-3

 מטרת הסדנה:

מטרת הסדנה להקנות ידע תאורטי ומעשי בבדיקות מתקני חשמל ולספק הכשרה לבודקים במתקנים שונים, הנושאים ישתנו בין סדנה לסדנה.
המשתתפים יקבלו הדרכה על המתקן הנבדק ולאחר מכן ישתתפו בביצוע הבדיקה בפועל, כולל התנסות במכשירי בדיקה שונים ומתקדמים.
בנוסף יתנסו בפאנל שאלות/ תשובות בנושא הבדיקה
.

נושאי הסדנה - סדנה א׳:

התנסות מעשית בבדיקת מתקני מתח גבוה (מיועד למהנדסים ובודקי סוג 3):

 1. דרישות מבודק חשמל בבדיקת מתקני מתח גבוה

 2. בדיקת לוח מ"ג

 3. בדיקת שנאים וכבלי מ"ג

 4. בדיקת הארקות וחדרי מתח גבוה

 5. סוגיות נוספות בבדיקת מתקני מתח גבוה ופאנל שאלות/ תשובות

נושאי הסדנה - סדנה ב׳:

1. התנסות בבדיקת מתקני חשמל-

 • דרישות מבודק חשמל בבדיקת מתקני מתח נמוך

 • הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול-

 • ביצוע מדידת התנגדות הארקה

        - ביצוע מדידת לולאת תקלה

        - מדידת רציפות הארקה

        - בדיקת הבדדה

        - בדיקת מפסקי מגן

 • בדיקת התאמת ציוד למקום התקנתו

 • דגשים בבדיקת מתקני חשמל במתח נמוך

 • סוגיות נוספות בבדיקת מתקני חשמל ופאנל שאלות/ תשובות

 

נושאי הסדנה - סדנה ג׳:

1. התנסות מעשית בחדר חשמל מתח נמוך -

 • דרישות מבודק חשמל בבדיקת לוחות מתח נמוך

 • בדיקת לוחות מתח נמוך

 • בדיקת מערכות החלפה, כיוון סיבוב, התאמת פאזות

 • הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול בחדרי חשמל

 • סוגיות נוספות בבדיקת חדרי חשמל ופאנל שאלות / תשובות
   

2. התנסות בבדיקת אתר חשמל ארעי באתר בניה -

 • דרישות מבודק חשמל בבדיקת אתר חשמל ארעי באתר בניה

 • לוחות חשמל באתר בניה

 • שיטת הגנה בפני חישמול באתר בניה

 • סוגיות נוספות באתר בניה ופאנל שאלות / תשובות

Mgaim-Web-27.png

תעודה / הסמכה

אישורי בדיקה

Mgaim-Web-28.png

משך ההכשרה

יומיים
עיוני: 2 שעות
מעשי: 14 שעות

Mgaim-Web-29.png

תנאי סף

למהנדסים בלבד

bottom of page