Depositphotos_222478290_S.jpg
 

מערכות גיבוי ומערכות החלפה

 מטרת הסדנה:

מטרת הסדנה להקנות ידע תאורטי ומעשי במערכות גנרציה, אל פסק ומערכות החלפה ידניות ואוטומטיות קיימות. הכרת דרישות חוק החשמל בבחירת מערכת החלפה תלת או ארבע קוטבית. קריאת והבנת תכנית פיקוד חשמל של מערכת החלפה אוטומטית. חיווט פיקוד של מערכת החלפה אוטומטית, הפעלה, בדיקה ואיתור תקלות נפוצות.

נושאי הסדנה:

  1. הכרת דרישות תקנות החשמל בנושא מערכות החלפה

  2. הכרה והתנסות מעשית בתפעול מערכות גיבוי, גנרטורים ומערכות אל פסק

  3. התנסות מעשית והכרות עם בקרי גנרטורים

  4. התנסות מעשית עם מערכות החלפה- תפעול ידני, אוטומטי, חיווט

  5. התנסות מעשית עם בקרי החלפה נפוצים בשוק

  6. חיווט פיקוד של מערכות החלפה מסוגים שונים. המשתתפים יתנסו בעבודת חווט חשמלי עם כלי עבודה תקניים לפי תכנית חשמל.

  7. הפעלה ובדיקה ראשונית למערכת החלפה אוטומטית, הגדרת נתונים בבקר החלפה.

  8. איתור וטיפול בתקלות נפוצות.