top of page
PHOTO-2021-10-28-11-30-13 2.jpg
FAQ: FAQ

תשתיות חשמל ואביזרי קצה

 מטרת הסדנה:

מטרת הסדנה להקנות ידע תאורטי ומעשי בתשתיות חשמל ואביזרי קצה, בסדנה נלמד לבחור ולהתאים את התשתיות בהתאם לשיטה ומקום ההתקנה, התנסות מעשית בהתקנת תשתיות ואביזרי קצה לטובת קבלת כלים שימושיים.

נושאי הסדנה:

  1. הכרת דרישות תקנות החשמל- "התקנת מובלים והתיול שבהם במתח שאינו עולה על מתח נמוך"

  2. הכרת דרישות תקנות החשמל- "התקנת כבלים מתח שאינו עולה על מתח נמוך"

  3. הכרת דרישות תקן דין עבור אביזרי קצה

  4. הכרת תקן 61386 העוסק במובלים המיועדים לכבלי חשמל

  5. הכרה והתנסות מעשית של אביזרי קצה המיועדים לחיבור מוליכים וכבלים כגון- סופיות, נעלי כבל, רוחב על פס דין, מהדקים שונים ועוד..

  6. הכרה והתנסות מעשית של תשתיות מתכתיות כגון סולמות כבלים, תעלות פח, תעלות רשת ועוד

  7. הכרה והתנסות מעשית עם תשתיות מחומרים פלסטיים כגון תעלות, צינורות ועוד

  8. המשתתפים בסדנה יבצעו התקנה של תשתיות חשמל כולל חיבור כבלים ע"י מגוון אביזרי קצה, לרבות קיר חיווט

Mgaim-Web-27.png

תעודה / הסמכה

אישור הכשרה
מטעם ישי מערכות

Mgaim-Web-28.png

משך ההכשרה

3 ימים
עיוני: 4 שעות
מעשי: 19 שעות

Mgaim-Web-29.png

תנאי סף

הכשרה בסיסית
לא נדרשת הכשרה קודמת

bottom of page