Depositphotos_35906535_L.jpg
 

סדנת מתקני מתח גבוה

 מטרת הסדנה:

להקנות ידע תאורטי ומעשי בציוד ומתקני מתח גבוה, הכרת דרישות חברת חשמל וחוק החשמל, הכרת דרישות וביצוע מעשי של פקודת מיתוג וקיצור.
הכרת הציוד המותקן בלוחות מ"ג ושנאים, כולל החלפה והתקנה מעשית של ציוד מ"גהקניית ידע תאורטי ומעשי בלוחות חשמל ביתיים ותעשייתיים

קריאה והבנת תוכניות חשמל

נושאי הסדנה:

 1. הכרת דרישות תקנות החשמל ״התקנת לוחות חשמל עד 1000 וולט״.

 2. בטיחות בחדרי מתח גבוה, בפעולות מיתוג ועבודות מ"ג

 3. הכרת סוגי לוחות מתח גבוה, פרמטרים ודרישות החוק

 4. הכרת סוגי שנאים, פרמטרים ודרישות החוק

 5. הכרת הגנות במערכות מתח גבוה

 6. התנסות מעשית בביצוע פקודת מיתוג וקיצור-

 7. למידת אופן ביצוע ודרישות מפקמ"ק

 8. תפעול מעשי של לוח מתח גבוה, כולל פעולות הפסקה וניתוק

 9. בדיקות קיום העדר מתח בשנאים כולל פעולות קיצור

 10. התנסות מעשית בעבודות מתח גבוה-

 11. פירוק והרכבה של שנאי מתח וזרם

 12. חיבור ראשי כבל

 13. ביצוע מעשי של מחברי מתח גבוה (מופות וסופיות)

 14. איתור ותיקון תקלות במעגלי פיקוד של לוחות מתח גבוה